Truy cập nội dung luôn

MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠT ĐƯỢC

1. Phát triển kinh tế xã hội 2 năm 2016 - 2017

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng bình quân 14%/ năm. 
- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 23,1%; Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng bình quân 5,5%/năm.
- Chỉ tiêu giá trị xuất khẩu tăng bình quân 21,4%/năm.
- Thu ngân sách tăng bình quân 25,5%.
- GRDP đầu người đạt 68 triệu đồng/người/năm tường đương 2.988 USD.
- Tỷ lệ trường đạt chuẩn 80,41%.
- Độ che phủ rừng đạt trên 50%.
- Xây dựng nông thôn mới đạt 47%.
- Lao động qua đào tạo đạt 62,5%.
- Tạo việc làm tăng thêm hàng năm đạt 21.740 lao động.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 2,2%/năm.
- Người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 89%.
- Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Công nghiệp – xây dựng đạt 53%; Dịch vụ đạt 36%; Nông lâm nghiệp thủy sản đạt 11%.

 


2. Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư
Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 869 dự án trong đó có 740 dự án trong nước với số vốn là 146 nghìn tỷ; có 129 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 7,2 tỷ USD tương đương 163 nghìn tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có 6.116 doanh nghiệp trong đó có 5.944 doanh nghiệp trong nước với số vốn đăng ký 78.117 tỷ đồng; 121 doanh nghiệp nước ngoài (FDI ) với tổng số vốn đăng ký trên 10.800 tỷ đồng.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này