Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu về Trung tâm tư vấn và Xúc tiến đầu tư

05-11-2018 16:22

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

 

I./ Giới thiệu về Trung tâm

Tên tiếng Anh: Thai Nguyen Investment Consultation & Promotion Center.

Gọi tắt là: Thainguyen ICPC.

Trụ sở của Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên - Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.654.376 – Fax: 02083.654.376.

Email: icpctn@gmail.com

II./ Chức năng, nhiệm vụ hoạt động:

A./ Chức năng: Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên là đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để hoạt động, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức và thực hiện các hoạt động Xúc tiến đầu tư và Tư vấn đầu tư; tham gia đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh

B./ Nhiệm vụ:

1. Trong lĩnh vực Xúc tiến và Tư vấn đầu tư phục vụ quản lý nhà nước:

a) Giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện các chương trình Xúc tiến đầu tư và thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư theo kế hoạch của tỉnh; tập hợp các vướng mắc, kiến nghị của Doanh nghiệp, phản ánh và đề xuất biện pháp giải quyết.

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phối hợp thông tin và truyền thông quảng bá tiềm năng, các cơ hội đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tổ chức vận động giới thiệu tìm đối tác đầu tư, nhằm thu hút đầu tư từ tỉnh ngoài vào tỉnh; biên tập và phát hành các tài liệu quảng bá đầu tư, bản tin Kinh tế - Xã hội – Đầu tư của tỉnh.

c) Liên hệ, chắp nối, tổ các cuộc tiếp xúc giữa cơ quan, Lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư hoặc giữa các nhà đầu tư với nhau để thực hiện tiến trình hợp tác đầu tư.

d) Đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy đầu tư từ các nhà đầu tư trong tỉnh, đề xuất các biện pháp vận động, các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư từ tỉnh ngoài vào tỉnh nhằm thu hút đầu tư có hiệu quả.

e) Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực đầu tư cho các nhà đầu tư và các Doanh nghiệp như các định hướng phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể của tỉnh, các quy định của Nhà nước và của tỉnh về những cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư và quản lý nhà nước về các hoạt động sản xuất kinh doanh; tư vấn cho các nhà đầu tư trong việc lựa chọn lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Hoạt động dịch vụ có thu thông qua Tư vấn đầu tư:

a) Tư vấn hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư, các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

b) Tư vấn lập hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện; xây dựng đề án về sắp xếp, tổ chức và quản lý cho các doanh nghiệp.

c) Tư vấn các nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư như:

- Tư vấn lập dự án đầu tư trong các lĩnh vực, báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Tư vấn lập hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán xây dựng công trình; tư vấn giám sát thi công công trình; lập các thủ tục về cấp điện, nước, phòng cháy, chữa cháy; chắp nối với các đơn vị lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, lập phương án đền bù

giải phóng mặt bằng, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí, thời gian trong thực hiện thủ tục đầu tư.

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tư vấn xét thầu.

d) Đào tạo, liên kết mở lớp đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp theo yêu cầu.

e) Dịch vụ phiên dịch, dịch thuật các tài liệu liên quan đến đầu tư.

3. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm theo phân cấp và quy định của pháp luật.

4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

III./ Tổ chức bộ máy.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này