Truy cập nội dung luôn

Đấu thầu qua mạng mở ra cơ hội lớn cho các nhà thầu tiếp cận và hiện thực hóa nhiều cơ hội kinh doanh

22-08-2019 10:46

Theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, năm 2018 đấu thầu qua mạng tiếp tục tăng trưởng mạnh, số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng đạt gần 19.000 với tổng giá gói thầu hơn 46.840 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu khoảng 42.700 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cao (7,15%) so với đấu thầu truyền thống. So với năm 2017, số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 tăng hơn 2 lần (19.000/8.200 gói), tổng giá gói thầu tăng gần 4 lần (46.840/12.000 tỷ đồng), tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm giảm nhẹ so với năm 2017 (8,2%).
Việc công khai thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tiếp tục được tăng cường, tạo sự minh bạch tối đa. Thông tin về đấu thầu được quản lý đầy đủ, thống nhất trên Hệ thống tạo điều kiện cho các nhà thầu tra cứu, tiếp cận thông tin đấu thầu dễ dàng, kịp thời, đáng tin cậy, công khai trên mạng và được công nhận giá trị pháp lý. Vì vậy tiết kiệm chi phí in ấn, đi lại, nhân sự tham gia tổ chức lựa chọn nhà thầu, giảm chi phí hành chính, thời gian.

Để đẩy mạnh việc thực hiện đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm hoàn thiện, bảo đảm hài hòa thống nhất giữa các quy định pháp luật về đấu thầu. UBND tỉnh Thái nguyên đã ban hành một số văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ đầu tư các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước, thực hiện lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh và gói thầu quy mô nhỏ theo Luật Đấu thầu. Để đảm bảo việc tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu, lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng được quy định cụ thể như sau:
+ Năm 2018: Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
+ Giai đoạn từ năm 2019 - 2025: 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Việc tổ chức và giám sát thực hiện được UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan chủ trì việc lập và thẩm định kế họach đấu thầu, tổ chức giám sát, theo dõi và tổng hợp số lượng các gói thầu thuộc diện phải tổ chức đấu thầu qua mạng đảm bảo tỷ lệ đáp ứng yêu cầu theo lộ trình quy định.

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này