Truy cập nội dung luôn
Sitemap  Đăng nhập   
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI NGUYÊN

​Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên

12-01-2022 15:07

Ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 4288/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên.
Theo đó, mục đích của Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên đó là:
- Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nhà ở của tỉnh theo Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030 và tầm đến năm 2040 đã được phê duyệt.
- Trên cơ sở Kế hoạch phát triển nhà ở kỳ 05 năm 2021-2025 và năm đầu kỳ (năm 2021) của tỉnh Thái Nguyên đã được phê duyệt tại Quyết định 2222/QĐ-UBND ngày 30/6/2021, xác định cụ thể tỷ lệ các loại nhà ở đầu tư phát triển trong năm 2022.

- Xác định cụ thể danh mục, vị trí, quy mô thực hiện các dự án phát triển nhà ở năm 2022, từ đó xác định tỷ lệ, số lượng, diện tích sàn xây dựng các loại nhà ở cần phát triển và dự báo diện tích đất, nhu cầu vốn dành cho phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.
Định hướng khu vực phát triển: Bám sát theo định hướng phát triển nhà ở được phê duyệt tại Chương trình và Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh đã được phê duyệt, cụ thể:
- Khu vực phía Nam và đường vành đai V (thành phố Thái Nguyên - thành phố Sông Công - thị xã Phổ Yên - huyện Phú Bình) - vùng đô thị hóa, công nghiệp và dịch vụ.
- Khu vực phía Tây Bắc (huyện Phú Lương - huyện Định Hóa - huyện 
Đại Từ) - vùng công nghiệp (chế biến chè, khai khoáng...), dịch vụ du lịch và 
nông nghiệp.
- Khu vực phía Đông Bắc (huyện Võ Nhai - huyện Đồng Hỷ) - vùng nông, lâm nghiệp và công nghiệp khai khoáng.
Để thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên theo đúng tiến độ, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề ra một số giải pháp chung như sau:
- Tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng có khả năng chi trả, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của mỗi khu vực và từng thời kỳ của tỉnh.
- Triển khai các cơ chế, chính sách, thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu của Trung ương và của tỉnh để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội nhằm giải quyết chỗ ở cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở nhưng không đủ khả năng thanh toán theo cơ chế thị trường trên địa bàn. 
Trong đó, tập trung rà soát số lượng các đối tượng cần hỗ trợ về nhà ở để chủ động 
bố trí đủ quỹ đất, kế hoạch vốn ngân sách cho đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
- Đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để các cấp, các ngành chỉ đạo điều hành đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn và điều kiện thực tế của địa phương.
- Tiếp tục thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn bộ máy, 
nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà ở; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này