Truy cập nội dung luôn

Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

20-09-2021 14:13

Thực hiện Kết luận Thanh tra số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 01/01/2010 - 31/12/2018). Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh, ngày 17/9/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Văn bản số 4457/UBND-TH về việc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, nhà đầu tư, chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh cần thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đầy đủ các quy trình, thủ tục theo các quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Yêu cầu các Nhà đầu tư, Chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các nội dung phê duyệt trong đề xuất chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định phê duyệt dự án và các cam kết giữa nhà đầu tư với chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật.
3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị và các quy định của pháp luật tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trong và ngoài ngân sách để kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh vi phạm (nếu có), đảm bảo hiệu quả đầu tư và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với trường hợp vi phạm trong quản lý đầu tư.
4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của ngành thực hiện nghiêm túc công tác giám sát và đánh giá đầu tư; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đầu tư công, lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư, lĩnh vực đấu thầu theo đúng quy định.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này