Truy cập nội dung luôn

Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về phát triển bền vững

26-05-2019 07:51

Ngày 20/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về phát triển bền vững. Chỉ thị nêu rõ quan điểm phát triển bền vững phải được lồng ghép xuyên suốt trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Để khắc phục những tồn tại và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương cần bố trí đầu mối và cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về phát triển bền vững, trong đó cần tránh tăng bộ máy và biên chế nhưng vẫn đảm bảo công tác triển khai và phối hợp với các bên liên quan trong thực hiện phát triển bền vững. Chậm nhất ngày 31/12 hằng năm, Bộ, ngành phải gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 để tổng hợp trình Chính phủ, Quốc hội.
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cần chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực cho các doanh nghiệp nhằm hướng đến mục tiêu trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030.
Bên cạnh đó, Chỉ thị cũng đề ra nhiệm vụ cụ thể cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD); Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và riêng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này