Truy cập nội dung luôn

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

22-08-2019 08:24

Việc công bố thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc (sau đây gọi chung là thủ tục hành chính) để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính. Với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên trong các lĩnh vực Đấu thầu và Đăng ký kinh doanh.

Một trong những thay đổi trong Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký kinh doanh đó là đã bãi bỏ 60 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, 19 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 05 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh, 19 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp huyện đã được công bố trước đó.

                                                                           Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên trong các lĩnh vực Đấu thầu và Đăng ký kinh doanh chính là cần thiết nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn và thân thiện cho mọi người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh. Qua đó, tiếp tục hoàn thiện quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm tiếp tục bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà Luật không cấm hoặc quy định phải có điều kiện. Đồng thời, cắt giảm chi phí đầu tư kinh doanh thông qua việc cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động đầu tư kinh doanh; mở rộng, nâng cao quyền tự chủ của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh và quản lý doanh nghiệp phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế. Hoàn thiện cơ chế phân cấp, phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh và cơ quan địa phương trong quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh trên cơ sở bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Xem tại đây

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Thái Nguyên: Xem tại đây

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này