Truy cập nội dung luôn

Kinh tế tư nhân: Động lực của nền kinh tế thị trường

03-05-2019 15:53

Ngày 02/5/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 với chủ đề Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII và Nghị quyết số 98-NQ/CP của Chính phủ; Tham dự diễn đàn có sự tham dự của các bộ, ngành trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp của tư nhân trong cả nước, các tập đoàn…các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và nước ngoài và đại diện các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế. 

Diễn đàn được tổ chức nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, những kết quả đạt được…bài học kinh nghiệm sau gần 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đồng thời cũng là kênh quan trọng để các cơ quan, tổ chức và doanh nhân trong cả nước được đề xuất, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ về hoàn thiện các cơ chế, chính sách để kinh tế tư nhân phát triển hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bước đầu đã cho thấy phát huy tác dụng thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho người lao động… 
Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Đồng thời, luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, cơ hội tiếp cận nguồn lực là công bằng; Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế; Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển. Các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan kết với nhau hình thành các tổ chức kinh tế đa dạng ngày càng phát triển./.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này