Truy cập nội dung luôn

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

07-08-2019 14:35

Để xây dựng và hoàn thiệ thể chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trở thành động lực phá triển của nền kinh tế; Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo và quán triệt các nguyên tắc: Nhà nước bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, tất cả các doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình, thành phần kinh tế đều bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, tiếp cận thị trường, cơ hội kinh doanh; nhà nước đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn cho doanh nghiệp phát triển, doanh nghiệp tư nhân là động lực của sự phá triển kinh tế; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. 

Trong năm qua, với sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của một số bộ, ngành, địa phương nhiều chính sách được ban hành và đi vào cuộc sống nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh và hiệu quả khu vực doanh nghiệp, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động. Kỳ vọng là điều mong muốn tuy nhiên việc có gia nhập hay rời thị trường đó là việc bình thường, cũng là quy luật khách quan, theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hàng năm số lượng doanh nghiệp thành lập luôn cao hơn số doanh nghiệp rời thị trường. 
Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7/2019, số doanh nghiệp thành lập mới là 12.352 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 139.200 tỷ đồng, tăng 9,7% về số doanh nghiệp và tăng 14,0% về số vốn. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 2.501 doanh nghiệp, tăng 2,4%; Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ hoàn thành thủ tục giải thể là 2.471 doanh nghiệp, tăng 4,0%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.434 doanh nghiệp, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2018. Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 3.502 doanh nghiệp, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 7 tháng đầu năm 2019, cả nước có 79.310 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 999.395 tỷ đồng, tăng 4,6% về số doanh nghiệp và tăng 29,6% về số vốn đăng ký. Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 103.599 doanh nghiệp, tăng 9,6% so với cùng kỳ 2018. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 57.206 doanh nghiệp, tăng 16,2% so với cùng kỳ 2018. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước trong 7 tháng đầu năm 2019 là 23.118 doanh nghiệp, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là những doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh dưới 01 năm với cơ quan đăng ký kinh doanh, sau khi kết thúc thời gian tạm ngừng có thể sẽ quay trở lại hoạt động kinh doanh. 

Đối với tỉnh Thái Nguyên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, rất nhiều các giải pháp hỗ trợ, chính sách có lợi cho nhà đầu tư như: cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian đăng kí kinh doanh thông qua việc đăng ký điện tử, các chính sách đặc thù theo ngành…được Tỉnh nghiên cứu và thông qua; cùng với đó là các cám kết mạnh mẽ của chính quyền giúp các nhà đầu tư yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành, lĩnh vực trọng tâm; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện chất lượng, hiệu quả và sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tại điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đào tạo bồi dưỡng, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế”. Trong đó phân giao cụ thể từng nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu cho các Sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh cần thực hiện.
Trong tháng 07/2019 toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 75 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 1.1990 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi cho 194 doanh nghiệp, cấp thành lập đơn vị trực thuộc 34 đơn vị, tạm ngừng hoạt động 25 doanh nghiệp, giải thể 10 doanh nghiệp. Tính đến hết 25/7/2019 toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 470 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 4.690 tỷ đồng; Số doanh nghiệp giải thể 49 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay là 6.976 doanh nghiệp. Công tác thu hút đầu tư cũng có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực: 7 tháng đầu năm toàn tỉnh có 45 dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là: 1.925 tỷ đồng; Thu hút đầu tư nước ngoài: trên địa bàn tỉnh đã cấp mới 08 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 188,718 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn cho 15 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 96,718 triệu USD. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 136 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký: 7.861,2 triệu USD.

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này