Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục đổi mới toàn diện về quản lý nhà nước về kinh tế

20-11-2019 14:07

Thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự thảo Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước về kinh tế đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để xin ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội thảo chuyên đề với chủ đề: “Hoàn thiện thể chế và các nền tảng phát triển kinh tế số tại Việt Nam” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng khung khổ lý luận về đổi mới phương thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tập trung vào đối tượng là kinh tế tư nhân, nhằm đánh giá, nhận định về vị trí, vai trò của nhà nước; mức độ can thiệp và các phương thức, cách thức can thiệp của nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân, theo thông lệ phổ biến trên thế giới. Đồng thời, đưa ra đánh giá tổng quan hiện nay về những đổi mới trong phương thức quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân; đánh giá thực trạng, những tồn tại, hạn chế hiện nay về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tư nhân. Về mục tiêu đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân, theo dự thảo Đề án, đến năm 2025, phương thức quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuyển từ quản lý sang kiến tạo, từ can thiệp trực tiếp sang gián tiếp, từ tiền kiểm sang hậu kiểm phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển tương xứng với tiềm năng, có năng lực cạnh tranh cao, hội nhập khu vực và quốc tế. 

Công nhân trong nhà máy sản xuất

Các chính sách quản lý nhà nước được ban hành được xây dựng trên nguyên tắc của thị trường, khắc phục được những bất cập trong thực thi chính sách, áp dụng sâu rộng công nghệ thông tin và tin học (cấp độ 4) trong quản lý nhà nước trước và sau đăng ký kinh doanh để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, giảm chi phí cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cải thiện về điểm số đạt mức ngang với các nước ASEAN – 4; đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả và loại hình đa dạng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào công tác xã hội hóa trong cung ứng dịch vụ công, đối tác công - tư trong xây dựng kết cấu hạ tầng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả hậu kiểm, giảm tối đa chi phí cho doanh nghiệp…

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này