Truy cập nội dung luôn

Tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030

29-07-2019 10:23

Thực hiện theo Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hành động quốc gia về tiêu dùng và sản xuất bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch hành động số 93/KH-UBND thực hiện chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bảo vệ môi trường; sản xuất theo hướng đổi mới ứng dụng, công nghệ…với sự tham gia đóng góp của các thành phần kinh tế trong xã hội.

Kế hoạch cũng nêu rõ một số các mục tiêu cần đạt và hướng tới trong tương lai như: Khoảng 50% doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối được hướng dẫn và có giải pháp về sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng; Tỷ lệ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp xây dựng và thực hiện lộ trình áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường đạt từ 60 – 70%; tỷ lệ công nghiệp xanh, công nghiệp môi trường, tái chế chất thải trong tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt từ 42 – 45%...

Đến năm 2030 sẽ triển khai đồng bộ các hoạt động thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, các mô hình, thực hành về sản xuất và tiêu dùng bền vững được phổ biến và áp dụng rộng rãi tại cộng đồng và các doanh nghiệp. Cơ bản chuyển đổi được mô hình sản xuất và tiêu dùng hiện tại theo hướng bền vững.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này