Truy cập nội dung luôn

Tỉnh Thái Nguyên ban hành kế hoạch Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030

12-05-2021 15:12

Vừa qua, ngày 31/3/2021 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, giai đoạn 2021-2030.

Công nhân trong nhà máy Glonics Thái Nguyên


Theo đó thì trong giai đoạn 2021 – 2025 sẽ tập trung vào các nội dung: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho: 200 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 500 cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động của các doanh nghiệp; 100 giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho 20 chuyên gia năng suất chất lượng của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; Hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng cho 50 - 70 doanh nghiệp, trong đó có 05 - 07 doanh nghiệp trở thành mô hình điểm của tỉnh; Hỗ trợ hình thành được 01 tổ chức đánh giá sự phù hợp; Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế tăng ít nhất 10% so với giai đoạn 2016 - 2020.
Giai đoạn 2026 – 2030 ưu tiên các nhiệm vụ: Số lượng người được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng tăng ít nhất 30% so với giai đoạn 2021 – 2025; Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho 50 chuyên gia năng suất chất lượng của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, trong đó có 10 chuyên gia được chứng nhận đạt trình độ khu vực và quốc tế; Triển khai chương trình đào tạo về năng suất chất lượng tại 03 - 05 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng tăng ít nhất 30% so với giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 02 - 03 doanh nghiệp trở thành mô hình điểm của quốc gia; Tăng cường năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp, trong đó có 01 tổ chức đạt chuẩn mực quốc tế; Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế tăng ít nhất 10% so với giai đoạn 2021 - 2025.
Kế hoạch cũng đã đưa ra các giải pháp đảm bảo thực hiện như: Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, trong đó tập trung nghiên cứu các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng mới, tiên tiến để áp dụng cho các doanh nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng như hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp…/.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này