Truy cập nội dung luôn
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI NGUYÊN
THÁI NGUYÊN QUA CÁC CON SỐ
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠT ĐƯỢC CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2017
 • GRDP
 • TĂNG 14% /NĂM
 • PAPI
 • 17/63
 • PCI
 • 15/63
 • GT SX CÔNG NGHIỆP
 • TĂNG 23,1% /NĂM
 • GT SX NÔNG LÂM THỦY SẢN
 • TĂNG 5,5% /NĂM
 • GT XUẤT KHẨU
 • TĂNG 21,4% /NĂM
 • THU NGÂN SÁCH
 • TĂNG 25,5%
 • GRDP ĐẦU NGƯỜI
 • 2.988 USD /NGƯỜI /NĂM
 • LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO
 • 62,5%
 • TẠO VIỆC LÀM HÀNG NĂM
 • TĂNG 21.740 LAO ĐỘNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này