Truy cập nội dung luôn
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI NGUYÊN
THÁI NGUYÊN QUA CÁC CON SỐ
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠT ĐƯỢC CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2017
 • GRDP
 • TĂNG 14% /NĂM
 • PAPI
 • 17/63
 • PCI
 • 15/63
 • GT SX CÔNG NGHIỆP
 • TĂNG 23,1% /NĂM
 • GT SX NÔNG LÂM THỦY SẢN
 • TĂNG 5,5% /NĂM
 • GT XUẤT KHẨU
 • TĂNG 21,4% /NĂM
 • THU NGÂN SÁCH
 • TĂNG 25,5%
 • GRDP ĐẦU NGƯỜI
 • 2.988 USD /NGƯỜI /NĂM
 • LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO
 • 62,5%
 • TẠO VIỆC LÀM HÀNG NĂM
 • TĂNG 21.740 LAO ĐỘNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này